Skip to main content
 • Bos Taurus

  Veterinary Consultants

 • Bos Taurus

  Veterinary Consultants

 • Bos Taurus

  Veterinary Consultants

 • Bos Taurus

  Veterinary Consultants

 • Bos Taurus

  Veterinary Consultants

Johan Olsson
+46 90 695 46 00
+46 70 277 99 80
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Johan Olsson
+46 90 695 46 00
+46 70 277 99 80
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Om oss

Johan Olsson (leg. veterinär, föreläsare och ägare av Bos Taurus Veterinary Consultants) är tidigare bl.a. officiell veterinär på slakteri samt länsveterinär. I båda funktionerna har djurvälfärd och livsmedelssäkerhet varit en central arbetsuppgift och ett stort intresse. Johan Olsson har även varit huvudskribent i framtagandet av Nationella vägledningar för djurskydd och standardrutiner vid slakterier.

Vårt företag arrangerar kurser i kompetensbevis för slakt av nöt, gris, ren, får/lamm, kyckling och höns. Vi erbjuder även utbildning och examinering för kompetensbevis för djurtransport rörande nötkreatur, häst, gris och får respektive fjäderfä.

För KRAV-certifierade slakterier kan vi erbjuda den rådgivning med fokus på djurvälfärd som behöver genomföras med vissa intervall.

För att slakterier kontinuerligt ska kunna utveckla djurskydd och djurvälfärd erbjuder vi stöd i utvecklingen när det gäller standardrutiner för djurskydd vid slakt.

Förutom kurser och rådgivning rörande djurvälfärd under transport och vid slakt, erbjuder vi även stöd i arbete med livsmedelssäkerhet, HACCP, med mera. Också för ägare till hund, katt, kanin, marsvin och råttor kan vi erbjuda konsultationer, kontakt sker via vår instagramprofil.

Vi arbetar i hela landet.

Utbildning kompetensbevis djurtransport

För att du ska kunna transportera nötkreatur, får, getter, grisar, fjäderfän eller hästar i din ekonomiska verksamhet behöver du ha ett speciellt bevis som visar att du är kompetent. Det kallas för ett kompetensbevis. För att få detta bevis måste du gå en utbildning som handlar om de olika djurarterna du ska transportera och sedan bli godkänd i utbildningen.

Under utbildningen kommer du att lära dig olika saker. Du kommer att få lära dig om de lagar och regler som gäller för djurtransporter. Du kommer också att få lära dig hur du ska hantera djuren på ett rätt sätt. Det är viktigt att kunna se tecken på stress hos djuren och veta hur ditt sätt att köra påverkar dem under transporten.

Bos Taurus Veterinary Consultants AB erbjuder en utbildning och examinering där du kan få kompetensbevis för att transportera nötkreatur, häst, gris och får respektive fjäderfä.

Kontakta oss för offert, vi arbetar i hela landet.

Utbildning kompetensbevis slakt

Om du arbetar med levande djur på ett slakteri, till exempel tar emot djur, hanterar djur i stallet, driver djur eller bedövar och avblodar djur, behöver du ha ett speciellt bevis som visar att du är kompetent. Det kallas för ett kompetensbevis. För att kunna ansöka om detta bevis hos Jordbruksverket måste du först genomgå en utbildning och klara ett prov.

Bos Taurus Veterinary Consultants AB har fått godkännande från Jordbruksverket att arrangera kurser där du kan få kompetensbevis för att slakta nötkreatur, grisar, renar, får/lamm, kycklingar och höns.

Under utbildningen kommer du att lära dig om djurens kroppsfunktioner, förmåga att känna smärta och stress samt deras beteende. Du kommer också att få lära dig vad lagstiftningen säger om hur djur ska hanteras. Det är viktigt att förstå ditt ansvar och hur du ska hantera djuren på rätt sätt.

Undervisningen kommer att ske genom föreläsningar på distans och interaktion med deltagarna. Till exempel kommer det att finnas självtester innan vi går vidare till nästa ämne inom varje del av utbildningen. Deltagarna kommer också att få läsuppgifter och kommer att turas om att hålla en kort presentation om ämnet.

Under utbildningen kommer du också att bli ombedd att observera och lära av erfaren personal (som har kompetensbevis) på slakteriet när de hanterar levande djur.

Kontakta oss för offert, vi arbetar i hela landet.

Rådgivning KRAV

KRAV-certifierade slakterier behöver i vissa fall och med viss periodicitet ta hjälp av experter som är kunniga inom hantering, drivning och bedövning av djur, samt hur man bör utforma utrustning och inredning för att se till att djuren mår bra.

Syftet med hjälpen är att identifiera kritiska punkter i alla delar av processen, från när djuren lossas till när de bedövas och avlivas. Hjälpen omfattar alla olika djurtyper som vanligtvis slaktas på slakteriet. Vid rådgivningen upprättas en rapport som djurskyddsansvarige kan använda som ett verktyg för att skapa en plan för hur man ytterligare kan förbättra djurens välfärd och miljön på slakteriet.

Kontakta oss för offert, vi arbetar i hela landet.

Standardrutiner djurskydd på slakteri

Alla slakterier ska upprätta standardrutiner för hanteringen av de levande djuren på slakteri. Standardrutinerna ska ska omfatta all verksamhet såsom hantering, uppstallning, fixering, bedövning och avblodning av djur.

I samband med ombyggnation av slakteriet, eller om ytterligare djurslag ska slaktas behöver standardrutinerna uppdateras. Bästa praxis är naturligtvis att kontinuerligt uppdatera och utvärdera sina standardrutiner för att hela tiden se till att djurvälfärden blir bättre och bättre.

Grundaren av Bos Taurus Veterinary Consultants AB, veterinär Johan Olsson, har varit huvudskribent i arbetet med att utveckla Nationella vägledningar för god praxis gällande djurskydd och standardrutiner vid slakt.

Vi hjälper slakterier över hela Sverige att skriva nya eller utveckla befintliga standardrutiner.

Kontakta oss för offert.

Livsmedelssäkerhet

Vi har en bred erfarenhet inom livsmedelssäkerhet och arbetar över hela Sverige.

Livsmedelsföretag

Livsmedelsföretag, såsom slakterier, dagligvarubutiker, restauranger, med mera, är skyldiga att ha system som säkerställer säkra livsmedel. Detta gäller exempelvis god hygienpraxis, god tillverkningssed, spårbarhet och märkning, med mera. Livsmedelsföretagare ska inrätta och arbeta enligt principerna för faroanalys och kritiska styrpunkter, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Bos Taurus Veterinary Consultants hjälper företag att se till att det finns hanteringssystem för livsmedelssäkerhet.

Kontrollmyndigheter

Enligt artikel 6 i EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625 ska myndigheter (såsom kommunala nämnder) som genomför offentlig kontroll av livsmedel utföra internrevisioner eller låta sin myndighet revideras, och de ska med beaktande av resultaten vidta lämpliga åtgärder.

Vi har bred erfarenhet av revisioner i livsmedelskontrollen och kan bistå myndigheter både med genomförande av internrevisioner och med att upprätta åtgärdsplaner för att vidta lämpliga åtgärder

Konsultationer för smådjur

Behöver du hjälp med din hund eller katt går det bra att kontakta oss via instagram

Bos Taurus Veterinary Consultants AB
Görvik 550
83348 Hammerdal

+46 90 695 46 00
+46 70 277 99 80